Who played Kikuchiyo in Akira Kurosawa's 1954 movie, Seven Samurai?

Movies & TV Trivia Question: Who played Kikuchiyo in Akira Kurosawa's 1954 movie, Seven Samurai?